پخش ویدیو

طراحی نما

طراحی نما یکی از مهم ترین بخش های یک طراحی معماری است.برای طراحی یک نمای اجرایی عناصر مهمی از نظر مبانی معماری و اصول اجرایی وجود دارند.زیرا یک طرح از جهتی باید دارای اصول معماری درست باشد و از جهتی نیز باید از سمت شهرداری مورد تأیید قرار بگیرد و همچنین از جهتی باید بتواند کارفرما را راضی نگه دارد.در نتیجه برای ایجاد یک طرح اجرایی اطلاعات کافی در خصوص این عناصر امری ضروری میباشد.

در این قسمت از تلویزیون قوری به طور مفصل به هر یک از این عناصر در خصوص طراحی نما پرداخته خواهد شد و پارامتر های مهم و اساسی برای ورود به بازار کار در این شاخه از معماری، مورد بررسی قرار میگیرد و همچنین مراحل پیش رو برای تبدیل یک طرح به مرحله اجرا نیز تجزیه و تحلیل خواهد شد.