پخش ویدیو

مشکلات ورود به بازار کار

یکی از مهم ترین سؤالاتی که پس از یادگیری یک نرم افزار مطرح میشود این است که آیا علم من به نرم افزار، برای ورود به دفاتر مهندسی و بازار کار کافی میباشد؟آیا میتوانند که نیاز های بازار کار را پاسخ دهند؟زمانی که یک پروژه اجرایی به ما محول میشود پارامتر های مهمی مطرح میشوند ،به طور مثال پارامتر محدودیت زمان.مطمعنا در حین یادگیری شما یک مدل آماده دارید و با دقت و زمان کافی به رندرگیری این مدل میپردازید در صورتی که در دنیای کار شما یک زمان محدود داشته و باید در زمان معین طرح خود را ارائه دهید.

.همچنین باید در حین مدل سازی ظوابط شهرداری رعایت شود تا یک طرح به مرحله اجرا درآید، در صورتی که این مباحث تا در عرصه کار وارد نشوید مطرح نمیشوند.در این قسمت از تلویزیون قوری به پارامتر های مهمی که در دنیای  کار پیش رو قرار دارند، پرداخته شده و مشکلاتی که برای ورود به بازار کار مطرح میشوند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.