پخش ویدیو

پارامتر های رندر رئال

زمانی که یک رندر گرفته میشود ،حائز اهمیت ترین موضوعی که مطرح میشود، رئال بودن آن رندر میباشد.یک رندر رئال، رندری است که تفاوت آن با عکس معمولی به سختی قابل تشخیص باشد. ایجاد یک رندر رئال بزرگترین دغدغه یک تری دی آرتیست میباشد زیرا زمانی یک رندر  حرفه ای میشود که به رئال بودن بسیار نزدیک باشد.

 حال سؤال اینجاست که برای داشتن یک رندر رئال چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟یا به عبارتی مهم ترین پارامترها برای ایجاد یک یک رندر رئال کدامند؟در این قسمت از تلویزیون قوری پارامتر های حائز اهمیت برای ایجاد یک رندر رئال، نظیر نورپردازی ،متریال ها،کادربندی و… بررسی میشوند و به طور مفصل به هرکدام از این پارامترها پرداخته میشود.همچنین به سؤالات مطرح شده در خصوص یک رندر رئال پاسخ داده میشود.