سینما فوردی motion clips = R23

مدت زمان آموزش: 12دقیقه

در این آموزش رایگان سینما فوردی فایل های  motion capture data (انیمیشن ها ) را که در نسخه R23  در کانتنت براوزر  (content browser )  قرار دارند را تبدیل  به motion clips  و بعد به کمک آن  motion capture data  را با هم ترکیب  می کنیم .