آموزش رایگان متریال فیزیکال

مدت زمان آموزش: 3 دقیقه

دراین آموزش تفاوت ما بین متریال فلزات (conductor) با غیر فلزات (dielectric) و تاثیر رافنس (roughness) بر بازتاب نور ، اسپیکلار (SPECULAR) بر رنگ بازتاب  ، فرنل (FRESNEL)  بر این متریال ها ( Material )  را می آموزیم