توضیحات: در این جلسه استاد به مباحث پایه‌ای در رندرینگ و بررسی کلی هر پارامتر و تاثیر آن روی واقعی یا رئال شدن رندر می‌پردازد. این جلسه با طرح سوال‌های بنیادی برای رسیدن به یک رندر رئال ادامه پیدا می‌کند. به گفته استاد این دوره، این جلسه مهمترین جلسه از پکیج اموزش ویری برای راینو ( اموزش رندر راینو ) یا همان پکیج VrayBlack می‌باشد.