آموزش رایگان Fur در ویری اسکچاپ (V-ray For Sketchup)

در این مقاله قصد داریم به آموزش رایگان V-Ray Fur در ویری اسکچاپ بپردازیم .

به وسیله این قابلیت شما به راحتی قادر خواهید بود که چمن یا وسایل پشمی را شبیه سازی نمایید.

در ابتدا لازم است قسمی را که قرار است این ویژگی را داشته باشد را تبدیل به گروه کنید و بعد از انتخاب کردن گروه موردنظرتان گزینه Fur فعال خواهد شد.

بعد از انتخاب کردن این گزینه کادر مخصوصی آن را احاطه خواهد کرد .

حالا لازم است از قسمت Asset Editor سپس بخش Geometry می بینید که Fur برای شما ادد شده .

با انتخاب آن حالا می توانید از پنجره سمت راست که مربوط به تنظیمت هر بخش می باشد به تنظیمات مربوط به این بخش دسترسی داشته باشید.

در قسمت پارامتر ها در قسمت Count هر چه بزرگتر باشد پوشش شلوغ تر و هر چه کوچکتر باشد پوشش آن خلوت تر خواهند شد.

و از قسمت Density Map می توانید نوع مپ موردنظر خود را از آنجا انتخاب کنید . به عنوان مثال با انتخاب Smoke Map می توانید پوشش طبیعی چمن را 

اجرا کنید و پر و خالی بودن پوشش مربوط به آن را مشخص نمایید.

در این قسمت تنظیمات ظاهری وجود دارد. Length مربوط به طول هر یک از این اجسام مو مانند می باشد.

Thickness مربوط به ضمختی یا نازکی هر یک از آنها می باشد که هر چه مقدار آن بیشتر باشد ضمخت تر و هرچه 

این عدد کوچکتر ، نازک تر خواهند شد.

Taper هر چه عدد مربوط به این قسمت کمتر باشد این اجسام مو مانند هر چه به نوک نزدیک تر شوند مقطع آنها نازک تر خواهد شد 

و هر چه این عدد بیشتر باشد مقطع این اجسام در انتها پهن تر و کلفت تر خواهد شد.

Gravity مربوط به نیروی جاذبه دارد به این صورت که هر چه این عدد کوچکتر باشد این اجسام حالت افتاده تری پیدا 

خواهند کرد و برعکس این قضیه.

هر چه رقم مربوط به گزینه Bend کمتر باشد صاف تر و ایستاده تر خواهند بود و هرچه رقم مربوط به آنها بیشتر باشد خمش آنها بیشتر خواهد شد.

در این تنظیمات شما با گزینه Global Scale که مقیاس جهانی می باشند هر چه رقم مربوط به آنها بیشتر باشد این اجسام مو مانند بلند تر و متراکم تر خواهند شد .

هر چه رقم مربوط به Knots بیشتر باشد این اجسام نرم تر و هر چه کمتر باشد شکستگی در آن بیشتر خواهد شد.

به طور کلی این قسمت به رندوم شدن هر یک از تنظیمات مربوط می شود .

مثلا Direction هر چه کمتر باشد جهتگیری آنها نامنظم تر خواهند بود و به صورت رندومی قرار میگیرند  و بلعکس .

که عدد یک به صورت معمول برای آن عدد مناسبی خواهد بود . 

Curl Radius هر چه بیشتر باشد شعاع فرخوردگی بیشتر می شود و هر چه کمتر باشد این شعاع کمتر و درون خودش جمع می شود. 

Number of Curls هر چه بیشتر باشد فرخوردگی ها بیشتر خواهند شد.

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید