پکیج آموزش اینسکیپ اسکچاپ

هزینه دوره 488/000 تومان

تخفیف تابستانه 366/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

11 جلسه یک ساعته تخصصی اینسکیپ اسکچاپ + هدیه ( آبجکت-متریال)

488000 تومان تقسیم بر 11 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 44 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش مدلسازی اسکچاپ

هزینه دوره 434/000 تومان

تخفیف تابستانه 325/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی مدلسازی اسکچاپ + هدیه (پلاگین‌ها -آبجکت)

434000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 29 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش ویری اسکچاپ

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

هزینه دوره 815/000 تومان

تخفیف تابستانه 472/000 تومان

47 جلسه یک ساعته تخصصی ویری اسکچاپ + هدیه (آبجکت-متریال)

815000 تومان تقسیم بر 47 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 17 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش ویری تری دی مکس + کیاس ونتیج

هزینه دوره 794/000 تومان

تخفیف تابستانه 476/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

23 جلسه یک ساعته تخصصی ویری برای تری دی مکس + هدیه

794000 تومان تقسیم بر 23 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 34 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش مدلسازی تری دی مکس

هزینه دوره 674/000 تومان

تخفیف تابستانه 404/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

25 جلسه یک ساعته تخصصی مدلسازی تری دی مکس + هدیه

674000 تومان تقسیم بر 25 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 27 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش طراحی نقشه‌های فاز یک معماری و ضوابط شهرداری + آموزش اتوکد

هزینه دوره 1/225/000 تومان

تخفیف تابستانه 735/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

10 جلسه یک ساعته تخصصی طراحی فاز یک طبق ضوابط + هدیه

1/225/000 تومان تقسیم بر 10 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 122 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش لومیون

هزینه دوره 695/000 تومان

تخفیف تابستانه 347/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی آموزش لومیون + هدیه (آبجکت-متریال)

695000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 46 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش طراحی آشپزخانه و کابینت

هزینه دوره 446/000 تومان

تخفیف تابستانه 334/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

20 جلسه یک ساعته تخصصی آشپزخانه و کابینت + هدیه

446000 تومان تقسیم بر 20 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 22 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش ویری راینو

هزینه دوره 890/000 تومان

تخفیف تابستانه 534/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

21 جلسه یک ساعته آموزش تخصصی ویری راینو + هدیه (آبجکت و متریال)

890000 تومان تقسیم بر 21 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 42 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش ویری برای رویت

هزینه دوره 1/830/000 تومان

تخفیف تابستانه 995/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی ویری برای رویت

995000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 66 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش راینو

هزینه دوره 785/000 تومان

تخفیف تابستانه 392/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

22 جلسه یک ساعته آموزش تخصصی مدلسازی راینو + هدیه ( آبجکت )

785000 تومان تقسیم بر 22 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 35 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش فاز 2 و ضوابط نظام مهندسی

هزینه دوره 1/810/000 تومان

تخفیف تابستانه 910/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی طراحی فاز دو معماری طبق ضوابط + هدیه

910000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 60 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش پلاگین‌ها راینو

هزینه دوره 1/615/000 تومان

تخفیف تابستانه 822/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

30 جلسه یک ساعته آموزش پلاگین‌ها راینو + هدیه

822000 تومان تقسیم بر 30 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 28 هزارتومان پرداخت میکنید ، بله درست شنیدید دانشجویان آکادمی قوری با این هزینه آموزش می‌بینند

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج صحنه آماده نما ساختمان

هزینه 195/000 تومان

شامل چهار موقعیت مختلف ، تک بر شمالی ، تک بر جنوبی ، دوبر شمالی و دوبر جنوبی .

حاصل 10 سال تجربه در رندرینگ نماهای خارجی را میتوانید در این صحنه آماده داشته باشید

این صحنه مخصوص نرم‌افزار تری دی مکس میباشد و با موتور رندرهای ویری و کرونا میتوانید کار کنید

در دوره‌های مکمل و فول پک به دلیل تهیه همزمان دو یا چند دوره ، تخفیف قابل توجهی به هنرجویان تعلق می‌گیرد

فول پک اسکچاپ

اسکچاپ + اینسکیپ + ویری

هزینه 1/355/000 تومان

تخفیف تابستانه 890/000 تومان

مکمل ویری + اینسکیپ

هزینه دوره 1/120/000 تومان

تخفیف تابستانه 715/000 تومان

مکمل اسکچاپ + اینسکیپ

هزینه دوره 725/000 تومان

تخفیف تابستانه 580/000 تومان

مکمل اسکچاپ + ویری

هزینه دوره 990/000 تومان

تخفیف تابستانه 675/000 تومان

فول پک آرکمن

تری دی مکس + ویری + اتوکد + فاز یک مطابق با ضوابط شهرداری

هزینه دوره 1/880/000 تومان

تخفیف تابستانه 1/240/000 تومان

فول پک آرکیتکچر

تری دی مکس + ویری + اتوکد + ضوابط شهرداری + ضوابط نظام مهندسی + فاز یک + فاز دو

هزینه دوره 2/630/000 تومان

تخفیف تابستانه 1/790/000 تومان

مکمل تری دی مکس + ویری

هزینه دوره 1/245/000 تومان

تخفیف تابستانه 770/000 تومان

مکمل مدلسازی و ویری راینو

هزینه دوره 1/265/000 تومان

تخفیف تابستانه 785/000 تومان

فول پک راینو

مدلسازی + رندرینگ ویری + پلاگین‌ها

هزینه دوره 1/950/000 تومان

تخفیف تابستانه 1/320/000 تومان

این دوره‌ها ترکیب دوره‌های حضوری و غیر حضوری هست که معمولا طولانی‌تر و دارای آیتم‌های زیادی هستند

دوره مهراز

هزینه دوره 11/700/000 تومان

یازده میلیون و هفتصد هزار تومان

دوره آمود

هزینه دوره 6/400/000 تومان

شش میلیون و چهارصد هزار تومان