0
تعداد دانشجویان آکادمی قوری ( قابل استعلام )

پکیج آموزش مدلسازی اسکچاپ

هزینه دوره 668/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

25 جلسه یک ساعته + هدیه ( پلاگین‌ها - آبجکت )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

668000 تومان تقسیم بر 25 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 26 هزارتومان پرداخت میکنید

این دوره به صورت ترجمه شده در خارج از کشور به فروش می‌رسد، هزینه این دوره در خارج از کشور 434 دلار می‌باشد که معادل 23/436/000 تومان است.

پکیج آموزش ویری اسکچاپ

هزینه دوره 1/275/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

47 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/275/000 تومان تقسیم بر 47 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 27 هزارتومان پرداخت میکنید

این دوره به صورت ترجمه شده در خارج از کشور به فروش می‌رسد، هزینه این دوره در خارج از کشور 611 دلار می‌باشد که معادل 32/994/000 تومان است.

پکیج آموزش اینسکیپ اسکچاپ

هزینه دوره 772/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

14 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

772000 تومان تقسیم بر 14 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 55 هزارتومان پرداخت میکنید

این دوره به صورت ترجمه شده در خارج از کشور به فروش می‌رسد، هزینه این دوره در خارج از کشور 542 دلار می‌باشد که معادل 29/268/000 تومان است.

پکیج آموزش طراحی آشپزخانه و کابینت

هزینه دوره 994/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

20 جلسه یک ساعته + هدیه (آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

994000 تومان تقسیم بر 20 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 49 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش ویری راینو

هزینه دوره 1/217/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

24 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/217/000 تومان تقسیم بر 24 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 51 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش مدلسازی تری دی مکس

هزینه دوره 615/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

25 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

615000 تومان تقسیم بر 25 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 17 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش ویری تری دی مکس + کیاس ونتیج

هزینه دوره 638/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

23 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

638000 تومان تقسیم بر 25 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 26 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش لومیون

هزینه دوره 628/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

15 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

628000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 41 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش راینو

هزینه دوره 548/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

22 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

548000 تومان تقسیم بر 22 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 25 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش طراحی نقشه‌های فاز یک معماری و ضوابط شهرداری + آموزش اتوکد

هزینه دوره 524/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

10 جلسه یک ساعته تخصصی طراحی فاز یک طبق ضوابط + هدیه ( پروژه‌های آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

524/000 تومان تقسیم بر 10 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 53 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش تیا رندر برای اسکچاپ

هزینه دوره 448/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

6 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

448000 تومان تقسیم بر 6 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 74 هزارتومان پرداخت میکنید

این دوره به صورت ترجمه شده در خارج از کشور به فروش می‌رسد، هزینه این دوره در خارج از کشور 388 دلار می‌باشد که معادل 20/952/000 تومان است.

پکیج آموزش ویری برای رویت

هزینه دوره 1/415/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

10 جلسه یک ساعته تخصصی ویری برای رویت

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/415/000 تومان تقسیم بر 10 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 141 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش پلاگین‌ها راینو

هزینه دوره 422/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

30 جلسه یک ساعته

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

422000 تومان تقسیم بر 30 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 14 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج صحنه آماده نما ساختمان مکس

هزینه 186/000 تومان

شامل چهار موقعیت مختلف ، تک بر شمالی ، تک بر جنوبی ، دوبر شمالی و دوبر جنوبی .

حاصل 10 سال تجربه در رندرینگ نماهای خارجی را میتوانید در این صحنه آماده داشته باشید

این صحنه مخصوص نرم‌افزار تری دی مکس میباشد و با موتور رندرهای ویری و کرونا میتوانید کار کنید

پکیج صحنه آماده نما ساختمان اسکچاپ

هزینه 215/000 تومان

شامل چهار موقعیت مختلف ، تک بر شمالی ، تک بر جنوبی ، دوبر شمالی و دوبر جنوبی .

حاصل 10 سال تجربه در رندرینگ نماهای خارجی را میتوانید در این صحنه آماده داشته باشید

این صحنه مخصوص نرم‌افزار اسکچاپ میباشد و با موتور رندر ویری میتوانید کار کنید

در دوره‌های مکمل و فول پک به دلیل تهیه همزمان دو یا چند دوره ، تخفیف قابل توجهی به هنرجویان تعلق می‌گیرد

فول پک اسکچاپ

دوره ویری + دوره مدلسازی اسکچاپ + دوره اینسکیپ

86 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال ، پلاگین )

1/512/000 تومان تقسیم بر 86 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 18 هزارتومان پرداخت میکنید

جمع هزینه سه دوره 2/715/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 1/512/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

مکمل اسکچاپ + ویری

دوره مدلسازی اسکچاپ + دوره ویری اسکچاپ

جمع هزینه دو دوره 1/943/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 1/415/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

72 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/415/000 تومان تقسیم بر 72 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 19 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل اسکچاپ + اینسکیپ

دوره مدلسازی اسکچاپ + دوره اینسکیپ اسکچاپ

جمع هزینه دو دوره 1/440/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 917/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

39 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

917/000 تومان تقسیم بر 39 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 21 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل ویری + اینسکیپ

دوره اینسکیپ اسکچاپ + دوره ویری اسکچاپ

جمع هزینه دو دوره 2/047/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 1/450/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

62 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/450/000 تومان تقسیم بر 62 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 24 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل اسکچاپ + تیا رندر

دوره اینسکیپ اسکچاپ + دوره ویری اسکچاپ

جمع هزینه دو دوره 1/116/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 815/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

31 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

815/000 تومان تقسیم بر 31 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 26 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل تری دی مکس + ویری

پکیج مدلسازی تری دی مکس + پکیج ویری تری دی مکس

جمع هزینه دو دوره 1/253/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 914/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

50 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

914000 تومان تقسیم بر 50 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 18 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل مدلسازی + ویری راینو

پکیج مدلسازی راینو + پکیچ ویری راینو

جمع هزینه دو دوره 1/765/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 1/412/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

43 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/412/000 تومان تقسیم بر 43 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 32 هزارتومان پرداخت میکنید

فول پک راینو

دوره مدلسازی راینو + دوره ویری راینو + دوره پلاگین‌های راینو

60 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال ، پلاگین )

1/595/000 تومان تقسیم بر 60 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 25 هزارتومان پرداخت میکنید

جمع هزینه سه دوره 2/187/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 1/514/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

فول پک آرکمن

دوره مدلسازی تری دی مکس + دوره ویری تری دی مکس + دوره فاز یک معماری طبق ضوابط شهرداری

1/218/000 تومان تقسیم بر 60 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 21 هزارتومان پرداخت میکنید

جمع هزینه سه دوره 1/777/000 تومان

تخیفیف به پاس اعتماد به ما 1/218/000 تومان

60 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال ، پلاگین )

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

مکمل اسکچاپ + لومیون

دوره مدلسازی اسکچاپ + دوره لومیون

جمع هزینه دو دوره 1/296/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 912/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

40 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، پلاگین )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

912000 تومان تقسیم بر 40 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 23 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل راینو و لومیون

دوره مدلسازی راینو + دوره لومیون

جمع هزینه دو دوره 1/176/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 815/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

35 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال ، پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

815000 تومان تقسیم بر 35 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 28 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل تری دی مکس + لومیون

دوره مدلسازی تری دی مکس + دوره لومیون

جمع هزینه دو دوره 1/243/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 845/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

40 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

845000 تومان تقسیم بر 40 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 22 هزارتومان پرداخت میکنید

فول پک آرکیتکچر

دوره مدلسازی تری دی مکس + دوره ویری تری دی مکس + دوره فاز یک معماری طبق ضوابط شهرداری + دوره فاز دو معماری طبق ضوابط نظام مهندسی

جمع هزینه سه دوره 2/505/000 تومان

تخفیف به پاس اعتماد به ما 1/488/000 تومان

70 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه چهار دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/488/000 تومان تقسیم بر 70 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 21 هزارتومان پرداخت میکنید

مناسب هنرجویانی که آشنایی قبلی با معماری و نرم‌افزارهای معماری دارند و قصد ارتقای سطح خود در مدت زمان کوتاه را دارند

ورکشاپ کرونا

هزینه ورکشاپ 108/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

ورکشاپ رویت به همراه تویین موشن

هزینه ورکشاپ 179/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

دوره طراحی فاز دو طبق ضوابط نظام مهندسی

هزینه دوره 728/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

دوره جامع سینما فوردی

هزینه دوره 418/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید