پکیج آموزش اینسکیپ اسکچاپ

هزینه دوره 488/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

11 جلسه یک ساعته تخصصی اینسکیپ اسکچاپ + هدیه ( آبجکت-متریال)

488000 تومان تقسیم بر 11 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 44 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش مدلسازی اسکچاپ

هزینه دوره 434/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی مدلسازی اسکچاپ + هدیه (پلاگین‌ها -آبجکت)

434000 تومان تقسیم بر 16 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 27 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش ویری اسکچاپ

هزینه دوره 815/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

47 جلسه یک ساعته تخصصی ویری اسکچاپ + هدیه (آبجکت-متریال)

815000 تومان تقسیم بر 47 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 17 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش مدلسازی تری دی مکس

هزینه دوره 674/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

25 جلسه یک ساعته تخصصی مدلسازی تری دی مکس + هدیه

674000 تومان تقسیم بر 25 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 27 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش طراحی نقشه‌های فاز یک معماری و ضوابط شهرداری + آموزش اتوکد

هزینه دوره 948/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

10 جلسه یک ساعته تخصصی طراحی فاز یک طبق ضوابط + هدیه

992/000 تومان تقسیم بر 10 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 100 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش تیا رندر برای اسکچاپ

هزینه دوره 392/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

5 جلسه یک ساعته تخصصی تیا رندر برای اسکچاپ

392000 تومان تقسیم بر 5 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 78 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش ویری تری دی مکس + کیاس ونتیج

هزینه دوره 794/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

23 جلسه یک ساعته تخصصی ویری برای تری دی مکس + هدیه

794000 تومان تقسیم بر 23 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 34 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش ویری راینو

هزینه دوره 892/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

24 جلسه یک ساعته آموزش تخصصی ویری راینو + هدیه (آبجکت و متریال)

890000 تومان تقسیم بر 24 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 37 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش طراحی آشپزخانه و کابینت

هزینه دوره 894/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

20 جلسه یک ساعته تخصصی آشپزخانه و کابینت + هدیه

894000 تومان تقسیم بر 20 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 44 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش راینو

هزینه دوره 785/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

22 جلسه یک ساعته آموزش تخصصی مدلسازی راینو + هدیه ( آبجکت )

785000 تومان تقسیم بر 22 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 35 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش لومیون

هزینه دوره 695/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی آموزش لومیون + هدیه (آبجکت-متریال)

695000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 46 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج صحنه آماده نما ساختمان مکس

هزینه 186/000 تومان

شامل چهار موقعیت مختلف ، تک بر شمالی ، تک بر جنوبی ، دوبر شمالی و دوبر جنوبی .

حاصل 10 سال تجربه در رندرینگ نماهای خارجی را میتوانید در این صحنه آماده داشته باشید

این صحنه مخصوص نرم‌افزار تری دی مکس میباشد و با موتور رندرهای ویری و کرونا میتوانید کار کنید

پکیج آموزش پلاگین‌ها راینو

هزینه دوره 634/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

30 جلسه یک ساعته آموزش پلاگین‌ها راینو + هدیه

822000 تومان تقسیم بر 30 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 28 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج صحنه آماده نما ساختمان اسکچاپ

هزینه 215/000 تومان

شامل چهار موقعیت مختلف ، تک بر شمالی ، تک بر جنوبی ، دوبر شمالی و دوبر جنوبی .

حاصل 10 سال تجربه در رندرینگ نماهای خارجی را میتوانید در این صحنه آماده داشته باشید

این صحنه مخصوص نرم‌افزار اسکچاپ میباشد و با موتور رندر ویری میتوانید کار کنید

در دوره‌های مکمل و فول پک به دلیل تهیه همزمان دو یا چند دوره ، تخفیف قابل توجهی به هنرجویان تعلق می‌گیرد

فول پک اسکچاپ

پکیج ویری + پکیج مدلسازی اسکچاپ + پکیج اینسکیپ

73 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال ، پلاگین )

1/295/000 تومان تقسیم بر 73 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 19 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

هزینه 1/280/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 25 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

مکمل ویری + اینسکیپ

پکیج اینسکیپ + پکیج ویری اسکچاپ

هزینه دوره 990/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

58 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

990/000 تومان تقسیم بر 58 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 19 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

مکمل اسکچاپ + اینسکیپ

پکیج مدلسازی اسکچاپ + پکیج اینسکیپ

هزینه دوره 737/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

26 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال ، پلاگین )

645/000 تومان تقسیم بر 26 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 27 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

مکمل اسکچاپ + ویری

پکیج مدلسازی اسکچاپ + پکیج ویری اسکچاپ

هزینه دوره 985/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

62 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال ، پلاگین )

985/000 تومان تقسیم بر 62 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 16 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

مکمل اسکچاپ + لومیون

پکیج مدلسازی اسکچاپ + پکیج لومیون

هزینه دوره 785/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

30 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، پلاگین )

785/000 تومان تقسیم بر 30 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 26 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

مکمل اسکچاپ + تیا رندر

پکیج مدلسازی اسکچاپ + پکیج تیا رندر

هزینه دوره 596/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

21 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

596/000 تومان تقسیم بر 21 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 28 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

مکمل تری دی مکس + ویری

پکیج مدلسازی تری دی مکس + پکیج ویری تری دی مکس

هزینه دوره 918/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

50 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

1/245/000 تومان تقسیم بر 50 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 24 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

مکمل تری دی مکس + لومیون

پکیج مدلسازی تری دی مکس + پکیج لومیون

هزینه دوره 923/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

40 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

895/000 تومان تقسیم بر 40 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 22 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

فول پک آرکمن

پکیج مدلسازی تری دی مکس + پکیج ویری تری دی مکس + پکیج طراحی فاز یک

60 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال ، پلاگین )

1/880/000 تومان تقسیم بر 60 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 31 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

هزینه دوره 1/625/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

مکمل راینو و لومیون

پکیج مدلسازی راینو + پکیچ لومیون

هزینه دوره 990/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

35 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال )

990/000 تومان تقسیم بر 35 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 28 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

مکمل مدلسازی و ویری راینو

پکیج مدلسازی راینو + پکیچ ویری راینو

هزینه دوره 1/225/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

43 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال )

1/265/000 تومان تقسیم بر 43 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 29 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

فول پک راینو

پکیج ویری راینو + پکیج مدلسازی راینو + پکیج پلاگین‌های راینو

60 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال ، پلاگین )

1/980/000 تومان تقسیم بر 60 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 33 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

هزینه دوره 1/470/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

فول پک آرکیتکچر

پکیج مدلسازی تری دی مکس + پکیج ویری تری دی مکس + پکیج طراحی فاز یک + پکبج طراحی فاز دو

60 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

2/630/000 تومان تقسیم بر 60 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 43 هزارتومان پرداخت میکنید

هزینه دوره 2/630/000 تومان

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

مناسب هنرجویانی که آشنایی قبلی با معماری و نرم‌افزارهای معماری دارند و قصد ارتقای سطح خود در مدت زمان کوتاه را دارند

ورکشاپ کرونا

هزینه ورکشاپ 108/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

ورکشاپ رویت به همراه تویین موشن

هزینه ورکشاپ 179/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

این دوره‌ها ترکیب دوره‌های حضوری و غیر حضوری هست که معمولا طولانی‌تر و دارای آیتم‌های زیادی هستند

دوره مهراز

هزینه دوره 11/700/000 تومان

یازده میلیون و هفتصد هزار تومان

دوره آمود

هزینه دوره 6/400/000 تومان

شش میلیون و چهارصد هزار تومان

دوره‌های در حال ضبط تا اتمام ضبط با نصف قیمت عرضه میشوند

پکیج آموزش ویری برای رویت

هزینه دوره 1/830/000 تومان

هزینه موقت 995/000 تومان

در حال ضبط

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی ویری برای رویت

995000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 66 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش فاز 2 و ضوابط نظام مهندسی

هزینه دوره 1/810/000 تومان

هزینه موقت 910/000 تومان

در حال ضبط

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی طراحی فاز دو معماری طبق ضوابط + هدیه

910000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 60 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید