این دوره‌ها صفر تا صد هست و پیشنیازی ندارد

دوره اینسکیپ برای اسکچاپ

هزینه دوره 240/000 تومان

دوره اسکچاپ

هزینه دوره 290/000 تومان

دوره ویری برای اسکچاپ

هزینه دوره 610/000 تومان

دوره اتوکد + ضوابط نظام و شهرداری

هزینه دوره 1/130/000 تومان

هزینه موقت 565/000 تومان

دوره تری دی مکس

هزینه دوره 840/000 تومان

دوره ویری برای تری دی مکس

هزینه دوره 790/000 تومان

دوره پست پروداکشن

هزینه دوره 690/000 تومان

هزینه موقت 345/000 تومان

دوره راینو

هزینه دوره 690/000 تومان

هزینه موقت 345/000 تومان

دوره ویری برای راینو

هزینه دوره 620/000 تومان

دوره طراحی آشپزخانه و کابینت

هزینه دوره 410/000 تومان

دوره سینما فوردی

هزینه دوره 680/000 تومان

در دوره‌های مکمل به دلیل خرید همزمان دو یا چند دوره ، تخفیف قابل توجهی به هنرجویان تعلق می‌گیرد

فول پک اسکچاپ

اسکچاپ + اینسکیپ + ویری

هزینه دوره 896/000 تومان

مکمل تری دی مکس + ویری

هزینه دوره 1/200/000 تومان

مکمل اسکچاپ + اینسکیپ

هزینه دوره 408/000 تومان

مکمل اسکچاپ + ویری

هزینه دوره 710/000 تومان

مکمل ویری + اینسکیپ

هزینه دوره 705/000 تومان

مکمل مدلسازی و ویری راینو

هزینه دوره 784/000 تومان

مکمل مدلسازی و ویری راینو

هزینه دوره 1/576/000 تومان

هزینه موقت 1/124/000 تومان

مکمل اتوکد + ضوابط شهرداری و نظام + ویری

هزینه دوره 1/536/000 تومان

هزینه موقت 1/000/000 تومان

مکمل تری دی مکس و پست پروداکشن

هزینه دوره 1/000/000 تومان

مکمل اتوکد + ضوابط شهرداری و نظام +پست پروداکشن

هزینه دوره 773/000 تومان

مکمل پست پروداکشن و ویری

هزینه دوره 964/000 تومان

فول پک آرکمن

تری دی مکس + ویری + اتوکد + ضوابط شهرداری + ضوابط نظام مهندسی + پست پروداکشن

هزینه دوره 2/100/000 تومان

فول پک آکادمی

تمامی دوره‌های صفر تا صد مجموعه

هزینه دوره 4/410/000 تومان

این دوره‌ها مناسب کسانی می‌باشد که آشنایی قبلی با نرم‌افزارهای معماری را دارند و  قصد ارتقای کار خود را دارند. ورکشاپ‌ها روی یک پروژه صورت می‌گیرد.

ورکشاپ نما در رویت

هزینه ورکشاپ 120/000 تومان

ورکشاپ کرونا رندر

هزینه ورکشاپ 95/000 تومان

ورکشاپ ویری اسکچاپ 1

هزینه ورکشاپ 60/000 تومان

ورکشاپ ویری اسکچاپ 2

هزینه ورکشاپ 75/000 تومان

ورکشاپ ویری اسکچاپ 3

هزینه ورکشاپ 80/000 تومان