0
تعداد دانشجویان آکادمی قوری ( قابل استعلام )
نمونه تدریس دوره‌ها
همه دوره‌های آکادمی دارای نمونه تدریس از هر جلسه است که قبل از خرید دوره، با سطح تدریس و استاد دوره آشنا شوید.
پروژه دوره‌ها
تمامی پروژه‌های کارشده در دوره‌های آکادمی واقعی است و اجرا شده است.
اساتید دوره‌ها
تمامی اساتید آکادمی ، معمار با سابقه حداقل 10 سال می‌باشند.
Previous
Next

پکیج آموزش مدلسازی اسکچاپ

هزینه دوره 612/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

20 جلسه یک ساعته + هدیه ( پلاگین‌ها - آبجکت )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

651000 تومان تقسیم بر 20 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 32 هزارتومان پرداخت میکنید

این دوره به صورت ترجمه شده در خارج از کشور به فروش می‌رسد، هزینه این دوره در خارج از کشور 434 دلار می‌باشد که معادل 19/964/000 تومان است.

پکیج آموزش ویری اسکچاپ

هزینه دوره 1/215/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

47 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/215/000 تومان تقسیم بر 47 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 26 هزارتومان پرداخت میکنید

این دوره به صورت ترجمه شده در خارج از کشور به فروش می‌رسد، هزینه این دوره در خارج از کشور 611 دلار می‌باشد که معادل 27/459/000 تومان است.

پکیج آموزش اینسکیپ اسکچاپ

هزینه دوره 732/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

11 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

732000 تومان تقسیم بر 11 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 66 هزارتومان پرداخت میکنید

این دوره به صورت ترجمه شده در خارج از کشور به فروش می‌رسد، هزینه این دوره در خارج از کشور 542 دلار می‌باشد که معادل 24/932/000 تومان است.

پکیج آموزش تیا رندر برای اسکچاپ

هزینه دوره 509/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

6 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

509000 تومان تقسیم بر 6 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 84 هزارتومان پرداخت میکنید

این دوره به صورت ترجمه شده در خارج از کشور به فروش می‌رسد، هزینه این دوره در خارج از کشور 388 دلار می‌باشد که معادل 17/848/000 تومان است.

پکیج آموزش مدلسازی تری دی مکس

هزینه دوره 877/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

25 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

877000 تومان تقسیم بر 25 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 35 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش ویری تری دی مکس + کیاس ونتیج

هزینه دوره 992/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

23 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

992000 تومان تقسیم بر 25 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 39 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش راینو

هزینه دوره 988/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

22 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

988000 تومان تقسیم بر 22 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 44 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش ویری راینو

هزینه دوره 1/105/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

24 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/105/000 تومان تقسیم بر 24 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 48 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش طراحی آشپزخانه و کابینت

هزینه دوره 994/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

20 جلسه یک ساعته + هدیه (آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

994000 تومان تقسیم بر 20 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 49 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش لومیون

هزینه دوره 903/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

15 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

903000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 60 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش طراحی نقشه‌های فاز یک معماری و ضوابط شهرداری + آموزش اتوکد

هزینه دوره 1/422/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

10 جلسه یک ساعته تخصصی طراحی فاز یک طبق ضوابط + هدیه ( پروژه‌های آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/442/000 تومان تقسیم بر 10 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 144 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج آموزش پلاگین‌ها راینو

هزینه دوره 634/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه کانون معماران معاصر

30 جلسه یک ساعته

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

634000 تومان تقسیم بر 30 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 21 هزارتومان پرداخت میکنید

پکیج صحنه آماده نما ساختمان مکس

هزینه 186/000 تومان

شامل چهار موقعیت مختلف ، تک بر شمالی ، تک بر جنوبی ، دوبر شمالی و دوبر جنوبی .

حاصل 10 سال تجربه در رندرینگ نماهای خارجی را میتوانید در این صحنه آماده داشته باشید

این صحنه مخصوص نرم‌افزار تری دی مکس میباشد و با موتور رندرهای ویری و کرونا میتوانید کار کنید

پکیج صحنه آماده نما ساختمان اسکچاپ

هزینه 215/000 تومان

شامل چهار موقعیت مختلف ، تک بر شمالی ، تک بر جنوبی ، دوبر شمالی و دوبر جنوبی .

حاصل 10 سال تجربه در رندرینگ نماهای خارجی را میتوانید در این صحنه آماده داشته باشید

این صحنه مخصوص نرم‌افزار اسکچاپ میباشد و با موتور رندر ویری میتوانید کار کنید

در دوره‌های مکمل و فول پک به دلیل تهیه همزمان دو یا چند دوره ، تخفیف قابل توجهی به هنرجویان تعلق می‌گیرد

فول پک اسکچاپ

دوره ویری + دوره مدلسازی اسکچاپ + دوره اینسکیپ

73 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال ، پلاگین )

1/450/000 تومان تقسیم بر 78 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 19 هزارتومان پرداخت میکنید

جمع هزینه سه دوره 2/559/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/450/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

مکمل اسکچاپ + ویری

دوره مدلسازی اسکچاپ + دوره ویری اسکچاپ

جمع هزینه دو دوره 1/827/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/340/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

67 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/352/000 تومان تقسیم بر 67 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 21 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل اسکچاپ + اینسکیپ

دوره مدلسازی اسکچاپ + دوره اینسکیپ اسکچاپ

جمع هزینه دو دوره 1/344/000 تومان

هزینه با تخفیف 828/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

31 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

828/000 تومان تقسیم بر 31 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 26 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل ویری + اینسکیپ

دوره اینسکیپ اسکچاپ + دوره ویری اسکچاپ

جمع هزینه دو دوره 1/956/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/375/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

58 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/375/000 تومان تقسیم بر 58 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 24 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل اسکچاپ + تیا رندر

دوره اینسکیپ اسکچاپ + دوره ویری اسکچاپ

جمع هزینه دو دوره 1/121/000 تومان

هزینه با تخفیف 745/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

26 جلسه یک ساعته + هدیه ( آبجکت - متریال - پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

745/000 تومان تقسیم بر 26 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 28 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل تری دی مکس + ویری

پکیج مدلسازی تری دی مکس + پکیج ویری تری دی مکس

جمع هزینه دو دوره 1/869/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/215/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

50 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/215/000 تومان تقسیم بر 50 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 24 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل مدلسازی + ویری راینو

پکیج مدلسازی راینو + پکیچ ویری راینو

جمع هزینه دو دوره 2/093/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/307/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

43 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/307/000 تومان تقسیم بر 43 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 29 هزارتومان پرداخت میکنید

فول پک راینو

دوره مدلسازی راینو + دوره ویری راینو + دوره پلاگین‌های راینو

60 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال ، پلاگین )

1/535/000 تومان تقسیم بر 60 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 25 هزارتومان پرداخت میکنید

جمع هزینه سه دوره 2/727/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/535/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

فول پک آرکمن

دوره مدلسازی تری دی مکس + دوره ویری تری دی مکس + دوره فاز یک معماری طبق ضوابط شهرداری

جمع هزینه سه دوره 3/291/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/855/000 تومان

60 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال ، پلاگین )

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه سه دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/855/000 تومان تقسیم بر 60 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 25 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل اسکچاپ + لومیون

دوره مدلسازی اسکچاپ + دوره لومیون

جمع هزینه دو دوره 1/515/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/103/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

30 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، پلاگین )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/103/000 تومان تقسیم بر 35 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 29 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل راینو و لومیون

دوره مدلسازی راینو + دوره لومیون

جمع هزینه دو دوره 1/891/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/255/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

35 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، متریال ، پروژه آماده )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/255/000 تومان تقسیم بر 35 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 28 هزارتومان پرداخت میکنید

مکمل تری دی مکس + لومیون

دوره مدلسازی تری دی مکس + دوره لومیون

جمع هزینه دو دوره 1/780/000 تومان

هزینه با تخفیف 1/210/000 تومان

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه دو دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این مکمل اعمال شده است

40 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/210/000 تومان تقسیم بر 40 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 22 هزارتومان پرداخت میکنید

فول پک آرکیتکچر

دوره مدلسازی تری دی مکس + دوره ویری تری دی مکس + دوره فاز یک معماری طبق ضوابط شهرداری + دوره فاز دو معماری طبق ضوابط نظام مهندسی

جمع هزینه سه دوره 5/101/000 تومان

هزینه با تخفیف 2/235/000 تومان

70 جلسه یک ساعته تخصصی + هدیه‌ ( آبجکت ، پروژه آماده ، متریال )

به پاس اعتماد هنرجو به دلیل تهیه چهار دوره همزمان تخفیف 30 درصدی برای این فول پک اعمال شده است

قبل از تهیه دوره میتوانید نمونه تدریس 5 الی 10 دقیقه‌ای از هر جلسه برای آشنایی با سطح دوره و تسلط استاد مشاهده فرمایید و همچنین نتایج هنرجویان ، پروژه‌های کار شده در دوره ، نظر هنرجویان را بررسی کنید

1/820/000 تومان تقسیم بر 70 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 31 هزارتومان پرداخت میکنید

آموزشگاه حضوری آکادمی معماری قوری

این دوره‌ها ترکیب دوره‌های حضوری و غیر حضوری هست که معمولا طولانی‌تر و دارای آیتم‌های زیادی هستند

دوره حضوری اسکچاپ

هزینه دوره 2/550/000 تومان

یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

دوره مهراز

هزینه دوره 11/700/000 تومان

یازده میلیون و هفتصد هزار تومان

دوره آمود

هزینه دوره 6/400/000 تومان

شش میلیون و چهارصد هزار تومان

دوره‌های در حال ضبط تا اتمام ضبط با نصف قیمت عرضه میشوند

پکیج آموزش ویری برای رویت

هزینه دوره 1/415/000 تومان

هزینه موقت 714/000 تومان

بزودی ...

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی ویری برای رویت

995000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 66 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

پکیج آموزش فاز 2 و ضوابط نظام مهندسی

هزینه دوره 1/810/000 تومان

هزینه موقت 910/000 تومان

بزودی ...

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

15 جلسه یک ساعته تخصصی طراحی فاز دو معماری طبق ضوابط + هدیه

910000 تومان تقسیم بر 15 جلسه یعنی بابت هر جلسه یک ساعته فقط 60 هزارتومان پرداخت میکنید

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

مناسب هنرجویانی که آشنایی قبلی با معماری و نرم‌افزارهای معماری دارند و قصد ارتقای سطح خود در مدت زمان کوتاه را دارند

ورکشاپ کرونا

هزینه ورکشاپ 108/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید

ورکشاپ رویت به همراه تویین موشن

هزینه ورکشاپ 179/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

کافیه نمونه تدریس ها را مشاهده کنید تا با سطح تدریس یعنی انتقال مطلب و تسلط استاد آشنا شوید، نتایج بدست آمده در هر جلسه را مشاهده کنید و در پایان با دیگر دوره‌ها ما را مقایسه کنید