نمونه مدرک صادر شده در پایان دوره برای هنرجو سرکار خانم مهندس بناز عبدالهی

نحوه دریافت مدرک در آکادمی معماری قوری به این صورت هست که بعد از گذراندن جلسات و ارسال نمونه کارهای تمرینی از هنرجو ، اساتید اگر به این توافق برسند که هنرجو مدنظر به کیفیت قابل قبول در این دوره رسیده است و مورد تایید آکادمی میباشد، مدرک برای هنرجو صادر خواهد شد.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید