نمونه مدرک صادر شده در پایان دوره برای هنرجو سرکار خانم مهندس بناز عبدالهی

نحوه دریافت مدرک در آکادمی معماری قوری به این صورت هست که بعد از گذراندن جلسات و ارسال نمونه کارهای تمرینی از هنرجو ، اساتید اگر به این توافق برسند که هنرجو مدنظر به کیفیت قابل قبول در این دوره رسیده است و مورد تایید آکادمی میباشد، مدرک برای هنرجو صادر خواهد شد.