عوض کردن رنگ تکسچر در ویری تریدی مکس به کمک rgb level