روشن کردن صحنه رندر در تریدی مکس ویری با استفاده از قابلیت های Vray