سریع ترین روش کپی گرفتن در مسیر دلخواه در تریدی مکس