حل مشکل انتقال فابل از تریدی مکس به لومیون در lim exporter