بررسی تغییرات و امکانات جدید اسکچاپ - قسمت دوم

در این آموزش با سه قابلیت جدید در اسکچاپ ۲۰۲۲ آشنا میشویم.
ابزار free hand اولین ابزاری هست که بهبود داشته است.
روش ترسیم آن مثل قبل است اما یک قابلیت جدید دارد.
میتوانیم تعداد سگمنت های خط را افزایش یا کاهش دهیم.
با دکمه ctrl، تعداد سگمنت ها کم میشود و با دکمه alt تعداد سگمنت ها افزایش میابد.
ابزار بعدی arc هست.
مهمترین بهبودی که در این ابزار اتفاق افتاده است، راحتی بیشتر در رسم آن است.
مانند نسخه قبل نیز میتوان با نگه داشتن دکمه کنترل و + یا – تعداد سگمنت های آن را افزایش یا کاهش داد.
برای دقت بیشتر میتوان از arrows هنگام رسم استفاده کرد.
ابزار جدید بعدی که در نسخه ۲۰۲۲ اضافه شده است، SEARCH scenes نام دارد.
هنگامی که دوربین های مختلف با زوایا مختلف داردی ، این ابزار مفید خواهد بود.

English version of the tutorial

In this tutorial, we will learn about three new features in SketchUp 2022.
The free hand tool is the first tool that has been improved.
Its drawing method is the same as before, but it has a new feature.
We can increase or decrease the number of line segments.
With the ctrl button, the number of segments decreases and with the alt button, the number of segments increases.
The next tool is arc.
The most important improvement that has happened in this tool is the ease of drawing it.
Like the previous version, you can increase or decrease the number of segments by holding the control button and + or -.
For more accuracy, you can use arrows when drawing.
The next new tool added in version 2022 is called SEARCH scenes.
This tool will be useful when you have different cameras with different angles.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید