مدلسازی پله آپارتمان اجرایی با اسکچاپ

یکی از پروژه های کار شده در دوره مدلسازی اسکچاپ .
مخصوص مهندسین و معماران.
از مبتدی تا پیشرفته.
آموزش پلاگین‌های مهم و ضروری.

English version of the tutorial

In this tutorial, we will model the stairs of the apartment.
This apartment was built in Tehran.
With plans and sections of phase one (in AutoCAD software) and Sketchup software, we can model the stairs.
Next, we draw the details of the stairs