آموزش Layout در Sketchup ( لایوت در اسکچاپ )

سلام خوش آمدید به آموزش جدید امروز. درباره لیات در اسکچاپ میخواهیم صحبت کنیم. برای رسم شیپ های مختلف مثل چند ضلعی های منتظم، میتوان به کمک دستورات مختلف، تعداد وجه های آن را تعیین کرد. موضوع بعدی اسکرپبوکس ها هستند که کاربرد زیادی برای شیت بندی ما دارند. علائم و نشانه هایی را دارد که میتوان در قسمت های مختلف استفاده کرد. به طور مثال arrows ها را میتوان در هر قسمت استفاده کرد و میتوان آن ها را ویرایش نیز کرد. حتی میتوانیم اسکرپبوکس های پیش فرض را هم ویرایش کرد. میتوانیم اسکرپبوکس خودمان را بسازیم. تمامی اسکرپبوکس ها با ابزارهای لیات ساخته شده. ما هم میتوانیم بسازیم و ذخیره کنیم و در هر پروژه ای استفاده کنیم.

English version of the tutorial

Hello, welcome to today’s new tutorial. We want to talk about Layout in SketchUp. To draw different shapes such as regular polygons, the number of faces can be determined with the help of different commands. The next topic is scrapbooks, which are very useful for our sheeting. It has signs and symptoms that can be used in different parts. For example, arrows can be used in any part and they can be edited. We can even edit the default scrapbooks. We can make our own scrapbook. All scrapbooks are made with Layout tools. We can also create and save and use in any project.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید