کیفیت رندر در ویری vray برای رویت revit

پکیج آموزش ویری رویت ( V-Ray for Revit Complete Training )

در این آموزش کوتاه به قسمت کوالیتی در vray برای revit خواهیم پرداخت. اول از همه که کوالیتی فقط بر روی رندر پروداکشن تاثیر گذار است. که معمولا استفاده ما از این بخش برای رندرهای پایانی است. اگر کوالیتی روی گزینه low باشد، زمان رندر شما کاهش پیدا میکند اما مقداری نویز روی تصویر بجا میماند. کوالیتی هر مقداری باشد، تفاوتی در رئال بودن رندر شما نخواد داشت. چه گزینه low باشد چه گزینه high plus باشد تفاوتی نخواهد کرد. فقط دو مورد تحت تاثیر هستند زمان رندر و مقدار نویز.همانطور که در رندر هم مبینید، یکسری نویز توصیر دارد که تا پایان رندر کاهش پیدا میکنند. ابزاری که برای از بین بردن آن مقدار نویز به ما کمک خواهد کرد denoiser نام دارد. من معمولا برای رندرهای پایانی کوالیتی را روی medium قرار میدهم. گزینه های high و high plus زمان رندر را بسیار افزایش میدهند.

English version of the tutorial

In this short tutorial, we will discuss the quality part in Vray for Revit. First of all, quality only affects rendering production. which is usually our use of this section for final renderings. If the quality is low, your rendering time will decrease, but some noise will remain on the image. Whatever the quality, it will not make a difference in the realism of your rendering. Whether it is low option or high plus option, it will not make a difference. Only two things are affected, the rendering time and the amount of noise. As you can see in the rendering, there is a series of noises that will decrease until the end of the rendering. The tool that will help us to eliminate that amount of noise is called denoiser. I usually set the quality to medium for final renders. The high and high plus options greatly increase the rendering time.