نمونه رندر Enscape برای SketchUp

در این مطلب به یکی از نمونه انیمیشن های گرفته شده در اینسکیپ برای اسکچاپ میپردازیم. انیمیشنی که از لحاظ مختصات واقع گرایانه بودن نمره بالایی را دریافت خواهد کرد. پروژه ای که در ویدیو حاضر میبینید یکی از پروژه های کار شده در دوره جامع اینسکیپ برای اسکچاپ هست که توسط آکادمی معماری قوری منتشر شده است. این پروژه یک نما مدرن است که در تهران اجرا شده است.

In this article, we will discuss one of the examples of animations taken in Enscape for Sketchup. An animation that will receive a high score in terms of realistic coordinates. The project that you see in this video is one of the projects worked on in the comprehensive course of Enscape for Sketchup, which was published by Ghoori Academy of Architecture. This project is a modern facade that was implemented in Tehran.