میزان روشنایی و تاریکی در معماری

میزان و نحوه ورود نور میتواند به هر فضایی از ساختمان، هویتی متفاوت دهد. در واقع مقدار نور و تاریکی در فضا بسیار حائز اهمیت است و معمار باید تشخیص متناسبی ارائه کند.
معمولا تلفیقی متناوب از روشنایی و کم نوری ، به کیفیت فضایی در ساختمان منجر میشود . معمولا مناطق مهم روشنایی بیشتر و به شکل هدف در ترکیب فضاها کنار یکدیگر تعریف میشوند.
تمامی انسان ها به صورت غریزی تمایل دارند به سمت نور حرکت کنند. به سمت جایی حرکت بکنند که اونجا روشنایی بیشتری وجود داره در نتیجه همین شکل طبیعی رفتار انسان، مهمترین فضا ها معمولاً فضاهایی هستند که روشنی بیشتری دارند. فضاهایی که روشنایی بیشتری دارند معمولاً مورد هدف واقع می شوند. یکی از دلیل های شکل گیری ترکیب فضاها و نحوه چینش آنها و حتی فرم ساختمان میتواند مورد هدف قرار دادن فضایی که روشنایی بیشتری دارد

English version of the tutorial

The amount and way of entering the light can give a different identity to every space of the building. In fact, the amount of light and darkness in the space is very important, and the architect must provide a proportional diagnosis.
Usually, an alternating combination of light and dim light leads to the quality of space in the building. Usually, important lighting areas are defined more and purposefully in the combination of spaces next to each other.
All human beings instinctively tend to move towards the light. Move to a place where there is more light. As a result of this natural form of human behavior, the most important spaces are usually the spaces that have more light. Spaces with more light are usually targeted. One of the reasons for the formation of the composition of spaces and the way they are arranged and even the form of the building can be targeting a space that has more light.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید