نقش مرز محله‌ها در کیفیت زندگی آن اجتماع

دسترسی محله ها باید به چه شکلی باشد ؟ بررسی هایی که انجام شده محله هایی که محدودیت دسترسی دارند حس بهتری را برای ساکنین به ارمغان آورده اند. دسترسی می تواند به صورت حالت چهارراه مانند یا به صورت محدودیت باشد. هیچ مرزی محله سمت راست ندارد و در واقع ورودی ندارد. اما محله سمت چپ دارای ورودی و دارای مرز مشخص است. سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا محله سمت چپ حس بهتری را برای ساکنین به ارمغان می آورد؟ ابتدا از تجربه شخصی خودم می گویم . ما در محله ای که زندگی می کردیم یک ورودی برای ماشین ها وجود داشت. یک زنجیر و قفل ای که کلید آن را فقط ساکنین آن داشتند. اتفاقی که در آن زمان در محله می افتاد البته نه فقط به خاطر ورودی محله ، موضوعات دیگری مثل خط آسمان هم مطرح بود. کل اتفاق هایی که در آن موقع در این محل اتفاق می افتاد با چیزی که الان اتفاق می افتد بسیار متفاوت است. پیاده روها محلی برای توقف بودند و ارتباط و صحبت صورت می گرفت. اما الان پیاده‌روها محلی شدند برای سریع حرکت کردن و بی اعتنایی کردن. به فضایی که در آن قرار دارد در واقع آدم ها دوست دارند که از آن فضا فرار کنند تا مکث داشته باشند تا به ایستند. پیاده رو در آن موقع جایی بود برای نشستن ارتباط برقرار کردن فوتبال بازی کردن و خیلی چیزهای دیگری که ارتباط و فعالیت های مختلفی را در آن اجتماع کوچک محله تشکیل می دهد.

English version of the tutorial

How should the neighborhoods be accessible? The surveys that have been done have brought a better feeling to the residents of the neighborhoods that have limited access. Access can be in the form of a crossroads or as a restriction. It has no right-hand neighborhood boundaries and, in fact, no entrance. But the neighborhood on the left has an entrance and a clear border. The question that arises is why the neighborhood on the left brings a better feeling to the residents? First, I will tell you from my personal experience. In the neighborhood where we lived, there was an entrance for cars. A chain and a lock that only the residents had the key to. What was happening in the neighborhood at that time, of course, not only because of the entrance to the neighborhood, other issues such as the sky line were also discussed. The whole events that were happening in this place at that time are very different from what is happening now. Sidewalks were a place to stop and communicate and talk. But now sidewalks have become a place to move fast and ignore. To the space in which it is located, in fact, people like to escape from that space to have a pause to stop. The sidewalk at that time was a place to sit, communicate, play football and many other things that make up the communication and various activities in that small neighborhood community.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید