درباره ابزار فالومی در اسکچاپ می‌خواهیم صحبت کنیم که یکی از هنرجویان به مشکل در این ابزار خورده بوده است و حالا می‌خواهیم هم مشکل این هنرجو را حل کنیم و هم نکات مهمی را درباره ابزار فالومی در اسکچاپ آموزش دهیم. هر مقطعی را می‌توانید با این ابزار در مسیر مورد نظر بکشید. اشکال این هنرجوی ما این است که مقطع مورد نظر و خطوط را در یک گروه واحد قرار نداده است خط و مقطع در گروه‌های متفاوتی هستند اما اگر مقطع و خط در یک گروه قرار داشته باشند دیگر مشکلی نخواهد بود. در ادامه ویدیو خواهیم دید که با قرار دادن مقطع و خطوط مورد نظر در یک گروه می‌توانیم بهترین استفاده را از ابزار فالوویی داشته باشیم

English version of the tutorial

We want to talk about the Follow me tool in SketchUp, one of the students had a problem with this tool, and now we want to solve this student’s problem and teach important points about the Follow me tool in SketchUp. You can draw any section in the desired path with this tool. The problem of this student is that he did not put the desired section and the lines in the same group, the line and the section are in different groups, but if the section and the line are in the same group, it will not be a problem. In the following video, we will see that by placing the desired section and lines in a group, we can make the best use of the follow me tool