اسکچاپ ۲۰۲۳ و یک ابزار جدید.
ابزار flip که وقتی آن را انتخاب می‌کنیم، آبجکت مورد نظر را میتوانیم در جهت‌های مختلف بچرخانیم.
در محورهای مختلف می‌تواند آبجکت مورد نظر جابجا شود. با فشردن دکمه آلت می توانید محورهای آبجکت مورد نظر را با محورهای پیش فرض اسکچاپ همسو کنید.
با فشردن دوباره دکمه آلت، محورهای آبجکت به حالت پیش فرض خود باز می‌گردند.

Sketchup 2023 and a new tool.
flip tool, when we select it, we can rotate the desired object in different directions.
The desired object can be moved in different axes. By pressing the Alt button, you can align the axes of the desired object with the default axes of SketchUp.
By pressing the Alt key again, the object axes will return to their default state.