مدلسازی درز پارچه در تری دی مکس

در نرم‌افزار تری دی مکس چطوری درز روی پارچه ایجاد کنیم. بعد از مدل سازی پرده ، برای ایجاد یک درز بر روی آن کافیست یکی از ادج ها را به صورت لوپ انتخاب کنیم.
کافی است آن ادج را اکسترود به سمت داخل کنیم یا می‌توانیم ابتدا چمفر بکنیم و خط وسط را انتخاب کرده و حالا اکسترود به سمت داخل را انجام میدهیم.
قدرت مودیفایر اسموس را بیشتر می‌کنیم تا درز را بهتر ببینیم.
در مثال بالشت هم ابتدا بالشت را مدل سازی کرده سپس خط وسط بالش را چنفرم خط وسط را به آن اکستروده به سمت داخل می‌دهیم
حالا می‌توانیم درز روی پارچه این بالشت را به خوبی از همه زوایا ببینیم.

How to create seam on fabric in 3D Max software. After modeling the curtain, to create a seam on it, it is enough to select one of the edges as a loop.
It is enough to extrude that edge inwards or we can first chamfer and select the middle line and now we will extrude inwards.
We increase the strength of the osmosis modifier to see the seam better.
In the example of the pillow, first we model the pillow, then we extrude the middle line of the pillow to the inside.
Now we can see the seam on the fabric of this pillow well from all angles.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید