رسم پله تک بازو در اتوکد

در این مقاله یکی از پر کاربردترین پله هار بررسی میکنیم. اسم این پله تک باز است. چه موقع ما از گله تک بازو استفاده میکنیم ؟ جواب : زمانی که ما از بازوی دوم پله برای مسیر حرکتی یا پارکینگ میخواهیم استفاده کنیم. در این پله تا میتوان باید پله های بیشتری تا بازوی…