رسم پله تک بازو در اتوکد

در این مقاله یکی از پر کاربردترین پله هار بررسی میکنیم. اسم این پله تک باز است.
چه موقع ما از گله تک بازو استفاده میکنیم ؟

جواب : زمانی که ما از بازوی دوم پله برای مسیر حرکتی یا پارکینگ میخواهیم استفاده کنیم.

در این پله تا میتوان باید پله های بیشتری تا بازوی اول داشته باشیم تا سرگیری برای مسیرهای حرکتی یا پارکینگ نداشته باشد.
پله تک بازو را چطور در اتوکد رسم کنیم؟
عرض پله 1 متر و ده سانتی متر است و معمولا از 12 پله استفاده میکنیم.پاگرد پله به عرض 1 متر و 20 سانتی متر رسم میکنیم.

dfjsdfhdskjf55555

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *